Plánování sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku

Základní informace o plánování na Českokrumlovsku:

Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Č. Krumlov probíhá již od roku 2011. Plánování tehdy navázalo na komunitní plánování ve městě Č. Krumlov, které bylo zahájeno již v roce 2004. Na území ORP Č. Krumlov proběhlo v minulosti již několik fází plánování.

Komunitní plánování je dlouhodobý proces, kterým se hledají cesty jak v konkrétním území zajistit optimální nabídku sociálních a souvisejících služeb pro jejich současné i potenciální uživatele. Plán rozvoje sociálních služeb je vytvářen ve vzájemné spolupráci zadavatelů (nejčastěji obce nebo kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby) a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální služby nabízejí uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu je téma sociálních služeb blízké. Výsledkem plánování je zejména nastavení systému sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.

Na plánování se dlouhodobě podílí pracovní skupiny (PS), které mají oblasti působnosti vymezeny dle hlavních cílových skupin v území:

PS
senioři a osoby se zdravotním postižením

PS
děti, mládež, rodiny

PS
osoby v krizi (osoby v nepříznivé sociální situaci)

Významnou součástí plánování je dále i řídicí skupina. Jedním z hlavních cílů plánování je nastavování optimální a udržitelné sítě sociálních služeb, která reaguje na aktuální potřeby občanů v území. Naplňování tohoto cíle je však nemyslitelné bez širší koordinace a vzájemné spolupráce všech zainteresovaných. I proto jsou dnes plány rozvoje koncipovány na širší území tak, aby mohlo docházet při zajišťování nezbytných služeb ke sdružování zdrojů, ať už lidských či materiálních.

Organizační struktura plánování na Českokrumlovsku:

Řídicí skupina (ŘS) je řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem v oblasti realizace plánování sociálních služeb v území obce s rozšířenou působností Č. Krumlov. Do kompetence ŘS náleží zejména:

  • ustanovuje pracovní skupiny a jmenuje jejich vedoucí (vlastní volba vedoucího pracovní skupiny náleží do kompetence každé pracovní skupiny),
  • konzultuje a odsouhlasuje krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb v postupných krocích a úkolech k jejich dosažení,
  • předává informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb na principech partnerství mezi všemi účastníky procesu PSS, pracuje s informacemi a zohledňuje již vytvořené a osvědčené spolupráce, podporuje zapojení místních společenství,
  • zajišťuje publicitu procesu PSS,
  • sleduje a vyhodnocuje ve spolupráci s dalšími určenými orgány realizaci PSS.

Pracovní skupiny (PS) jsou vymezeny tematicky dle hlavních sílových skupin plánování (1. Senioři a zdravotně postižení; 2. Děti, mládež, rodiny; 3. Osoby v krizi). Činnost PS má určující vliv na výsledný obsah samotného plánu. Do působnosti PS náleží zejména příprava a projednávání následujících bodů / oblastí:

  • odpovídá zejména za definici a vytváření profilu řešené cílové skupiny a jejích potřeb,
  • definuje problémové oblasti vztahující se k cílovým skupinám v oblasti působnosti PS,
  • formuluje strategické cíle, priority, opatření a aktivity k jejich naplnění,
  • připravuje výstupy své činnosti jako podklady pro jednání ŘS.

Jednání ŘS i všech PS je ošetřeno zpracovaným a schváleným jednacím řádem.

VIZE KPSS

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ (PS 1) – vize

Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov pro naplnění potřeb seniorů a zdravotně postižených.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY (PS 2) – vize

Zajištění komplexní sítě kvalitních služeb odpovídající aktuálním potřebám a zajištění osvěty cílové skupiny, která je podporována pružnými systémy financování a doplněna o vzdělávání pracovníků v této oblasti.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OSOBY V KRIZI (PS 3) – vize

Zajištěná optimální síť sociálních a souvisejících služeb na území obce s rozšířenou působností Český Krumlov pro naplnění různých potřeb osob náležících k etnickým a jiným menšinám a osob v krizi včetně zajištění související dostatečné informovanosti veřejnosti o službách v sociální oblasti.

Pro naplnění všech 3 rozvojových vizí je nezbytné postupně dále zvyšovat participaci všech subjektů, které jsou do plánování sociálních služeb na území ORP zapojeny, přičemž toto zapojení je žádoucí zejména ze strany zadavatelů (obcí), které by měly finančně podporovat dostupnost sociálních a souvisejících služeb pro své občany vykazujících prokazatelně jejich potřebu.