Vytisknout

Městská Policie Český Krumlov (Město Český Krumlov)


Problémy dětí a mládeže, Závislosti, Rada, informace, Pomoc v krizi, Násilí, šikana, ohrožení, Úřady a instituce,

Popis:

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č. 553/1991 Sb. Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona: a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, f) se podílí na prevenci kriminality v obci, g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce, i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Manažer prevence kriminality realizuje preventivní programy/přednášky zaměřené na předcházení sociálně patologickým jevům, prevenci kriminality, dopravní výchovu a schránku důvěry, která je umístěna v hale radnice na náměstí Svornosti 1. Služby jsou poskytovány zdarma, případně za úhradu nutných nákladů (cestovné apod.).

Cílová skupina:

Provozní doba:

nepřetržitě