Komunitní plánování sociálních služeb na území Českokrumlovska

Komunitní plánování je proces, kterým se hledají cesty jak v konkrétním území zajistit optimální nabídku sociálních a souvisejících služeb pro jejich současné i potenciální uživatele.

Plán rozvoje sociálních služeb je vytvářen ve vzájemné spolupráci zadavatelů (nejčastěji obce nebo kraj) s uživateli (osoby využívající sociální služby) a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální služby nabízejí uživatelům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu je téma sociálních služeb blízké.

V praxi se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám uživatelů, reaguje na lokální odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.

Dnes již je plánování sociálních služeb zcela běžně využívanou metodou. Metodou, která umožňuje efektivně v dané oblasti identifikovat problémy a zejména nalézat vhodná řešení odpovídající místním podmínkám a skutečným potřebám občanů. Ať se jedná o potřeby seniorů, osob se zdravotním postižením, rodin s dětmi či potřeby lidí, kteří se dostali do tíživé životní situace a neobejdou se bez pomoci druhých. Plán sociálních služeb Českokrumlovska nezahrnuje pouze sociální služby definované a poskytované dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Zabývá se i aktivitami, které na ně navazují a bez nichž bychom nemohli hovořit o komplexní síti služeb v sociální oblasti (související služby).

Příprava plánu sociálních služeb na celém území ORP (obce s rozšířenou působností) Český Krumlov byla zahájena v polovině roku 2011. Plánování na území ORP navazuje na komunitní plánování ve městě Č. Krumlov, které bylo zahájeno již v roce 2004, tehdy jako v jednom z prvních deseti měst v ČR. Další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb byla realizována v letech 2013 – 2014. Jejím výsledkem je i nový Plán sociálních služeb na roky 2015 – 2017, který najdete ke stažení rovněž na těchto stránkách.

Na přípravě plánu se v řídicí a pracovních skupinách podílely desítky lidí z řad odborné i širší veřejnosti regionu, zástupci obcí, úřadů, poskytovatelů i skutečných či potenciálních uživatelů služeb. Další občané se pak zapojili do tvorby plánu prostřednictvím připomínek či dotazníkových šetření.

Všem patří velké poděkování za jejich aktivitu a konstruktivní spolupráci!

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace