ICOS Český Krumlov o.p.s. - podpora rodin a dětí v ohrožení

Související a doprovodné služby, Děti, mládež, rodiny, Služby pro děti a mládež, rodiny,...

Kancelář služby
Urbinská 184
381 01 Český Krumlov
Územní dostupnost:
Českokrumlovsko
Kontaktní osoba:
Bc. Šárka Kotvová - vedoucí služby
Telefon/fax:
734 440 422
 
 
Poskytování od: 1. 1. 2013
 
 
Popis:

AMBULANTNÍ SLUŽBY – komplexní poradenství: zahrnuje: základní sociální poradenství , psychologická pomoc a diagnostika, právní poradenství, rodinné poradenství, včetně párové a rodinné terapie. V případě potřeby jsou kontaktováni i další odborníci – speciální pedagog, logoped, mediátor, ad.Komplexní systém odborného poradenství má pomoci rodinám řešit jejich problémy v jejich celé šíři, tak aby rodina opět plnila své základní funkce a neohrožovala především vývoj svých dětí.

TERÉNNÍ SLUŽBA: zahrnuje: přímou sociální práci v rodinách, která bude reagovat na potřeby konkrétních rodin, resp. dětí. Bude proto využívána široká škála metod, jak konkrétní rodině pomoci: doprovázení rodin při řešení problémů dlouhodobějšího charakteru, podpora rodičovských kompetencí zaměřujících se na řádnou péči o dítě a zdravý vývoj dítěte, včetně nácviku praktických dovedností, sanace rodiny v přirozeném prostředí, rozvoj a udržování osobních a sociálních schopností a dovedností, zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm. Cílem je podporovat rodičovské kompetence v rodinách s dětmi, které se mohou ocitat v ohrožení. Cíl služby bude naplněn, jestliže rodiče budou lépe rozumět potřebám svých dětí i potřebám svým, jestliže rodiče budou schopny poskytovat svým dětem optimální výchovné a rodinné prostředí, jestliže dojde k odstranění nebo zmírnění příčin sociálního selhávání rodin s dětmi, zachování dítěte ve vlastní rodině. Cílem je rozvoj klientovy samostatnosti, napomáhat znovuobnovení fungování rodiny, zkvalitnění života dítěte a rodiny, snížení rizika opakovaného selhávání rodiny

ASISTOVANÉ KONTAKTY

Podporované setkávání rodičů s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka. Cílem je opětovné navázání vzájemných vztahů mezi dítětem a rodičem, u kterého dítě nežije. Nejčastěji předpokládáme dobrovolný zájem ze strany rodičů o tuto službu. Pokud se rodiče nedokáží domluvit jak se bude dítě setkávat s rodičem, se který nežije, může nařídit asistované kontakty soud. V těchto případech se předpokládá další návazná práce s rodinou v poradenství.

ASISTOVANÉ PŘEDÁVÁNÍ

Jedná se o předávání dítěte rodiči, se kterým má dítě určený styk (soudně nebo dohodou). A to v případech, kdy nelze zajistit, aby si rodič dítě vyzvedával v místě bydliště nebo na jiném místě a to z různých důvodů - nedodržování dohod, slovní napadání, ad. Asist. předávání může následovat po asistovaném kontaktu dítě s rodičem, nebo také zcela samostatně pokud se rodiče nedokáží na běžné předávání domluvit. Pro oba tipy asistence jsou stanovena jasná pravidla, písemné smlouvy a vymezení, včetně časového plánu. O tuto službu moho požádat sami rodiče, či jí může doporučit OSPOD, případně soudně.

MEDIACE

Je řešení složité, mnohdy náročné situace s pomocí prostředníka – mediátora. Mediátor usnadňuje komunikaci a pomáhá nacházet nová reálná a uskutečnitelná řešení pro danou situaci, která budou přijatelná pro všechny zúčastněné a budou zohledňovat jejich možnosti a potřeby. Služba je určena lidem v konfliktu či sporu, kteří chtějí obtížnou situaci řešit efektivně a předejít tak např. zdlouhavému soudnímu řízení.

Další poskytované služby:

Odborné sociální poradenství – bezplatná právní poradna

Dobrovolnické centrum

Informační centrum pro seniory Český Krumlov

Rodinné centrum Krumlík

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, které se ocitají v ohrožení či mohou být ohroženi.

Provozní doba:

Ambulantní služby:

  • základní poradenství – pondělí dopoledne
  • psychologické poradenství – čtvrtek 9:00 – 11:00
  • rodinné poradenství a terapie – čtvrtek 14:00 – 16:00
  • právní a další poradenství dle dohody

Terénní forma:

  • dle aktuálních potřeb (region Českokrumlovsko)
 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace