Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - Raná péče

Raná péče, Zdravotně postižení, Děti, mládež, rodiny, Zdravotně postižení, Poradenství,...

Hábova 1571/22,
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Územní dostupnost:
Českokrumlovsko, Jihočeský kraj, ČR
Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Péčová, vedoucí služby
Telefon/fax:
251 510 744
 
 
 
Kapacita služby:

Kapacita terénní formy poskytování:

počet klientů - 140

 
Popis:

Uživatelem rané péče je celá rodina – tedy rodiče, dítě s postižením a případně sourozenci, z nichž každý má jiné potřeby, podle kterých se liší také metody práce.
Zájemce se stane uživatelem po podepsání Smlouvy. Samotná služba pak probíhá formou pravidelných konzultací odborného pracovníka v rodinách uživatelů. Ve stanovených časových úsecích (1 rok) se rámcově řídí Individuálním plánem rané péče, prostřednictvím něhož se poradenský pracovník snaží dovést rodinu a dítě ke stanoveným cílům. Každá konzultace má pak své konkrétní dílčí cíle a metody jejich dosažení. Období mezi konzultacemi se postupně prodlužuje od 2 do 8 (max. 12) týdnů. Cíle konzultace, způsoby a metody práce, pokroky a další postup jsou popsány Záznamu o konzultaci, kterou poradenský pracovník vyplní vždy bezprostředně po návratu z konzultace na pracoviště. S touto, ale i s veškerou další dokumentací, je nakládáno jako s důvěrným materiálem, tzn. že přístup k ní má pouze poradce rodiny, případně další odborní pracovníci organizace. Rodina může o nahlédnutí do dokumentace svého poradce požádat. Součástí dokumentace je i Výpůjční list. Jeho podepsáním se rodiče zavazují k dodržování pravidel pro půjčování pomůcek a odborné literatury.
Průběh běžné konzultace v rodině (1,5 – 3 hodiny)
1) Úvod – seznámení se strukturou a obsahem a domluva o pořadí činností a vhodnosti jejich zařazení
2) Prostor pro rodiče - vyslechnutí rodiče. aktuality se týkají zejména pokroků v rozvoji dítěte a jeho aktuálních dovedností pohledem rodičů – možnost využít poznatků k další fázi konzultace – činnosti s dítětem
3) Prostor pro cílenou činnost s dítětem – nabídka připravených činností pro konkrétní konzultaci s ohledem na dlouhodobé cíle služby, formulované v IPR a jejich shrnutí s komentářem.
4) Poradenství pro uživatele – dle individuální situace, poradenský rozhovor
5) shrnutí
Zopakování základních bodů konzultace „Co jsme dělali.“ Shrnutí pokroků dítěte v rehabilitaci sluchu a komunikace a stanovení dalších kroků a dílčích cílů pro uživatele – využití záznamových archů, integrovaných škál atd. Výměna pomůcek a hraček a zápis odepsaných a zanechaných do formuláře Shrnutí činností, které do příští konzultace udělá ve prospěch klientů poradenský pracovník.
Domluva termínu další konzultace v rodině.
Po uplynutí období platnosti individuálního plánu rané péče poradenský pracovník spolu s uživatelem zhodnotí celé období a společně se domluví na dalším postupu – ukončení, nebo pokračování služby se stanovením nových cílů a metod práce v dalším IVP.

Cílová skupina:

osoby s kombinovaným postižením
- osoby se sluchovým postižením
- osoby se zdravotním postižením
- rodiny s dítětem/dětmi
Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením raného věku žijící na území 9 krajů ČR.
Služby rané péče mohou využít rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením do sedmi let věku na základě vlastního rozhodnutí. Služby střediska mohou využít také rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým postižením. Služby můžou být rodinám poskytovány od narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového postižení (či vyslovení podezření) do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné služby, maximálně do sedmi let věk dítěte.
Hranice vymezující možnost poskytování služby rané péče jsou věk a příslušné postižení dítěte. Služba rané péče poskytovaná Střediskem rané péče Tamtam Praha není určena rodinám dětí s jiným typem postižení (nabídnutí kontaktu na jiná pracoviště rané péče dle cílové skupiny), rodinám dětí starších sedmi let a rodinám dětí, které žijí mimo územní působnosti střediska (nabídnutí kontaktu na Středisko rané péče Tamtam Olomouc). Středisko rané péče Tamtam může zájemce o službu odmítnout z důvodu naplněné kapacity pracoviště či v případě žádosti o typ služby, kterou středisko neposkytuje.

Provozní doba:

Provozní doba terénní formy poskytování: pondělí až pátek: 7:00 - 19:00

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace