Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s. - Raná péče

Raná péče, Zdravotně postižení, Děti, mládež, rodiny, Zdravotně postižení, Poradenství,...

Farského 887/17,
390 02 Tábor 2
Územní dostupnost:
Českokrumlovsko, Jihočeský kraj
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Marešová, DiS. - vedoucí zařízení
Telefon/fax:
608666168
E-mail:
jc@apla.cz
 
 
Poskytování od: 1.1.2014
 
Kapacita služby:

Kapacita terénní formy poskytování:

počet klientů - 2

V rámci terénní služby je maximální počet uživatelů služby 2, tj. v jeden moment jsou pracovníci rané péče APLA JČ při výjezdech do rodin schopni pracovat se dvěma uživateli (2 pracovníci).

 
Popis:

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
1a) Zhodnocení schopností a dovedností dítěte a zjištění potřeb dítěte i celé rodiny
Zhodnocení vývojové úrovně dítěte provádí speciální pedagog, a to zpravidla pomocí Edukačně-hodnotícího profilu, standardizovaných testů nebo vývojových škál určených pro předškolní děti. Potřeby a přání rodiny jsou zjišťovány rozhovorem s rodiči. Pracovník sepíše zprávu z provedené konzultace s podrobným popisem
schopností a dovedností dítěte a zapíše také tzv. zakázku rodičů.
1b) Vypracování „plánu podpory rodiny“
Na základě vyšetření dítěte a rozhovoru s rodiči vypracuje pracovník APLA JČ tzv. „plán podpory rodiny“, zaměřený na zvyšování kompetencí rodičů v rámci výchovy a vzdělávání jejich dítěte s autismem, rozvoj dovedností dítěte s autismem a kroky pro celkovou stabilizaci rodiny (udržení a rozšiřování stávající sociální sítě rodiny, podpůrné rodičovské skupiny, kontakty na další pracoviště atd.).

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
V rámci rané péče budou probíhat setkání rodičů v centru sdružení. Jednou za měsíc mají rodiče možnost přijít se svými dětmi do herny, kde jim pracovníci rané péče připraví program přímo podle potřeb rodičů. Je tedy možné nechat dětem volný prostor pro hru a povídat si s ostatními rodiči nebo konzultovat s pracovníky.
Dále tuto potřebu naplníme předáním kontaktů mezi jednotlivými rodinami, na další pracovníky a organizace v místě bydliště apod.

3) sociálně terapeutické činnosti,
3a) Konzultace v domácím prostředí
Pracovníci rané péče navštěvují rodiny přímo u nich doma. Při takových návštěvách poradci pomáhají rodičům zavádět prvky strukturovaného učení (denní režimy, procesní schémata, komunikační tabule, apod.), pomáhají s úpravou prostředí, konzultují s rodiči výchovné a vzdělávací postupy a případné problémové chování. Poradci také poskytují rodičům psychosociální podporu formou naslouchání a rozhovorem. Cílem výjezdů do rodin je především podpora rodičovských kompetencí, kdy pracovníci rané péče učí rodiče jak s dítětem pracovat, vysvětlují jim principy práce s dítětem. Rodič se tak stává zcela kompetentním vychovatelem svého dítěte, rozumí výchovným postupům a chápe princip jejich nastavování, ví proč se tyto postupy volí. Pracovníci rané péče při dalších návštěvách rodiny provází rodiče dalším vzděláváním a péčí o jejich dítě, podporují je v navrhování dalších výchovných postupů dle naučených principů. Jsou rodině nadále podporou, vedou je k samostatné práci s dítětem.

3b) Vyhledávání předškolních zařízení
Speciální pedagogové napomáhají rodičům při výběru vhodné formy zařazení dítěte do předškolního zařízení (integrace do běžné nebo speciální MŠ, třídy pro děti s autismem, denní stacionáře) a při vyhledávání tohoto zařízení. Se zařízeními jsme v kontaktu, podporujeme jejich pracovníky, a to zejména metodickým vedením a
proškolováním.

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pracovníci sdružení v rámci služby rané péče poskytují rodičům potřebou podporu při jednání na úřadech, např. při vyřizování dávek sociální podpory, při jednání o zajištění vzdělávání dítěte atd.

Cílová skupina:

osoby s jiným zdravotním postižením

Děti do 7 let věku, u nichž je podezření či je již diagnostikována porucha autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, dezintegrační poruchy v dětství).

osoby se zdravotním postižením
rodiny s dítětem/dětmi

Rodiče dětí do 7 let věku, u nichž je podezření či je již diagnostikována porucha autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom, dezintegrační poruchy v dětství).

Věková kategorie klientů: děti předškolního věku (1 - 7 let)

Provozní doba:

Provozní doba terénní formy poskytování:

pondělí: 8:00 - 16:00 - dle dohody a potřeb uživatelů lze sjednat i v jiný čas, i v jiné dny v týdnu

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace