Další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov

7. 10. 2015

 

Zpráva o stavu realizace další fáze plánování sociálních a souvisejících služeb na území ORP Český Krumlov

Název projektu:
Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov

Předkladatel projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Partner projektu: Město Český Krumlov (partnerská smlouva)

Zdroj financování:
Grantový program "Podpora plánování sociálních služeb na území SO ORP v Jihočekém kraji"

Obsahové vymezení:
Provedení aktualizace schváleného dokumentu PSS na roky 2015 – 2017 (konkrétně se jedná o přípravu monitoringu plnění opatření a aktivit PSS z aktuálního plánu na roky 2015 – 2017 a zpracování akčního plánu aktivit na rok 2016).

Časové vymezení realizace:  05 – 12/2015

 

Úvod - historie PSS na území SO ORP Č. Krumlov

Na území ORP Český Krumlov proběhly již 2 fáze plánování s následujícími výstupy:

 • Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov:
  v roce 2011 vytvořen dokument na roky 2012 – 2014,
  v roce 2014 dokončen dokument na roky 2015 – 2017.
 • Katalog sociálních a souvisejících služeb na území ORP Č. Krumlov:
  Tištěná verze katalogu (2011 a aktualizace v roce 2014),
  Online verze katalogu na http://www.socialnisluzbyck.cz/ (dokončeno v roce 2014).
 • Vytvořené základní komunikační platformy pro plánování na úrovni ORP:
  3 (dříve 4) pracovní skupiny: 1) senioři a zdravotně postižení, 2) děti, mládež, rodiny a 3) osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci)
  1 řídicí skupina.
 • Další realizované aktivity a výstupy (provedená anketní šetření mezi obyvateli obcí ORP, šetření v jednotlivých obcích ORP, zpracování podpůrných analýz atd.)

 

Popis stavu realizace projektu / další fáze PSS na území SO ORP Č. Krumlov

Obsahem aktuální fáze plánování (resp. realizovaného projektu) jsou následující aktivity (v závorce uveden stav plnění):

 • Aktualizace složení PS a oslovení obcí v ORP k větší účasti na procesu komunitního plánování (aktualizace složení PS a ŘS provedena, byl zpracován a schválen jednací řád ŘS a PS, 1.7.2015 proběhlo jednání ŘS, proběhla jednání PS – 6.10.2015 a 8.10.2015, proběhlo oslovení obcí k účasti na PSS).
 • Setkávání pracovních skupin PSS (cílem bude provedení aktualizace strategického dokumentu PSS a zpracování akčního plánu PSS na rok 2016, aktualizace potřeb regionu Českokrumlovska, aktualizace opatření a aktivit plánu - jejich obsah, harmonogram, finanční a realizační plán – garanti jednotlivých aktivit postupně dodávají aktualizované popisy aktivit, hodnocení jejich plnění a aktualizované finanční plány na nadcházející roky, na plánovaném jednání PS budou tyto aktualizace projednány a bude dojednán další postup).
 • Aktualizace dat v sociální oblasti na úrovni jednotlivých obcí v území ORP (jedná se o získání aktuálních informací ze všech obcí v ORP v oblasti zajištění sociálních služeb a další informace v oblasti zdravotní, sociální a v oblasti bydlení – proběhla komunikace se všemi obcemi v ORP a postupně jsou sumarizovány data a informace za jednotlivé obce, předpokládá se dokončení do konce října / listopadu 2015).
 • Zpracování všech výstupů do dokumentů PSS (zahrnuje zpracování akčního plánu na rok 2016, zpracování závěrečného vyúčtování projektu - poskytnuté dotace atd. – plánovaná aktivita na období 11-12/2015).

 

Přehled zapojených subjektů

Do procesu plánování sociálních a souvisejících služeb na Českokrumlovsku jsou zapojeny následující skupiny / organizační struktury:

 • Řídicí skupina (Město  Městský úřad Český Krumlov, ICOS, o.p.s., Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., PPP Č.B. - pobočka Č.K., Město Vyšší Brod, Domov důchodců Horní Planá, CPDM, o.p.s., Jihočeská rozvojová, o.p.s., Obec Větřní)
 • Pracovní skupina pro seniory a zdravotně postižené - PS 1 (Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., JCZPS Český Krumlov, Domov důchodců Horní Planá, Dům pro seniory Wágnerka, Město Vyšší Brod, DPS Křemže, DPS Brloh, DS Kaplice, detašované pracoviště Č.K., FOKUS Č.B. - středisko Č.K., Nemocnice Český Krumlov, ICOS Český Krumlov, o.p.s., SPRP České Budějovice, ARPIDA České Budějovice, Městský úřad Český Krumlov)
 • Pracovní skupina pro děti, mládež a rodiny - PS 2 (PPP Č.B. - pobočka Č.K., Obec Zlatá Koruna, CPDM, o.p.s., KoCeRo, o.p.s., Městský úřad Český Krumlov, PMS ČR - středisko Č.K., SVP Spirála, ICOS Český Krumlov, o.p.s., Komise SPOD, SOŠZ a SOU ČK, Dětský domov a ZŠ Horní Planá, Mateřské centrum Křemílek, Rodinné centrum Krumlík)
 • Pracovní skupina pro osoby v krizi - PS 3 (Městský úřad Český Krumlov, CPDM, o.p.s. – Streetwork, Sbor Církve bratrské ČB - pobočka ČK, OS Českého červeného kříže ČK, Dům na půl cesty ČK, KoCeRo, o.p.s., o.s. Lačho lav, Agentura pro sociální začleňování ČR, Újezdní úřad voj. Újezdu Boletice, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, ICOS Český Krumlov, o.p.s.)

 

Miroslav Kotoun                                Jiří Čermák
Jihočeská rozvojová                        Město Český Krumlov

 

 

Katalog služeb

 • Cílové skupiny
 • Druhy poskytovaných služeb
 • Formy poskytovaných služeb
 • Životní situace